Logo: Rzepin Rzepin

Informacje

Narzędzia i usługi


Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Deklaracja dostępności cyfrowej

31 2020

Deklaracja dostępności cyfrowej

Deklaracja dostępności Serwisu
Urząd Miejski w Rzepinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://rzepin.pl.
 • Data publikacji strony internetowej: 2016-04-04
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-29
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Treści niedostępne
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-30
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-12-20
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Kamil Michniewicz.
 • E-mail: sekretariat~@~rzepin~.~pl
 • Telefon: +48 95 7596285
Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Skargi i odwołania
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
 1. Budynek Urzędu Miejskiego w Rzepinie (Plac Ratuszowy 1, Rzepin) jest częściowo dostosowany do wymogów osób niepełnosprawnych.
 2. Przed wejściem do budynku, na wysokości około jednego metra jest umieszczony dzwonek do przywołania obsługi.
 3. Toaleta na parterze jest dostosowana do użytkowania przez osoby niepełnosprawne.
 4. Przy budynku są wydzielone miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych.
 5. Dopuszcza się wstęp z psem asystującym.
 6. Aby skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego należy dokonać zgłoszenia co najmniej na 3 dni przed terminem wizyty w urzędzie.
 7. Na schodach zainstalowane są nakładki kątowe wraz z polami uwagi dla oznakowania krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia w każdym biegu.
 8. Przy wejściu do budynku znajduje się system wezwania asysty.
 9. W budynku dostępna jest przenośna pętla indukcyjna do obsługi osób słabosłyszących.
 10. Na wyposażeniu znajduje się schodołaz do transportu wózków inwalidzkich.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Wtyczka Facebook