Logo: Rzepin Rzepin

Informacje

Narzędzia i usługi


Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Aktualności

Ilustracja do informacji: „Granty PPGR”. Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym.
12 Październik 2021

„Granty PPGR”. Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym.

 
W  związku z rozpoczęciem programu Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym, informujemy, iż istnieje możliwość złożenia deklaracji uczestnictwa w w/w programie przez uprawnione rodziny – rodziców uczniów i uczniów pełnoletnich zamieszkałych na terenie Gminy Rzepin.
 
Celem programu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.
Do wydatków kwalifikowanych w ramach Grantu zalicza się zakup nowego sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem (komputer lub  laptop wraz z oprogramowaniem o wartości do 3,5 tys. zł oraz 1,5 tys. zł na zakup tabletu) dla uczniów, którzy łącznie spełnią następujące warunki udziału w programie:
  1. dziecko/ uczeń pełnoletni zamieszkuje miejscowość, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
  2. dziecko/ uczeń pełnoletni jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej) osoby, która to pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości wskazanej w liście dokumentacji konkursowej (tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/ opiekun prawny),
  3. dziecko/ uczeń pełnoletni nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.
Deklarację udziału w programie wraz z Oświadczeniem dla rodzica/ opiekuna prawnego dziecka lub Oświadczeniem ucznia, który osiągnął pełnoletniość, zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz kopią dokumentu potwierdzającego fakt zatrudnienia w danym PGR należy złożyć do dnia 25.10.2021 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rzepinie, pok. nr 1, w Sekretariacie Szkoły lub wysłać pocztą na adres:
Urząd Miejski w Rzepinie
Plac Ratuszowy 1
69-110 Rzepin
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Wtyczka Facebook