Logo: Rzepin Rzepin

Informacje

Narzędzia i usługi


Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Związki i Stowarzyszenia

03.10.2016

Związki i Stowarzyszenia działające na terenie Gminy Rzepin:

 
1. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Słoneczko” w Rzepinie
ul. Moniuszki 29, 69-110 Rzepin
Prezes: Elżbieta Pych
Stowarzyszenie ma celu reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych i ich rodzin (opiekunów) bez względu na rodzaj niepełnosprawności. Cele realizuje poprzez:
- rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających integrowaniu osób niepełnosprawnych ze środowiskiem, na rzecz przygotowania ich do życia w rodzinie i społeczeństwie;
- pomoc społeczna rodzinom i osobom niepełnosprawnym w trudnej sytuacji życiowej;
- działalność na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji osób niepełnosprawnych.
 
2. Stowarzyszenie Seniorów Rzepińskich
ul. Wojska Polskiego 30, 69-110 Rzepin, skrytka pocztowa 53
Prezes: Barbara Rochmińska
Cele statutowe:
- działania na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych;
- ochrona i promocja zdrowego trybu życia;
- organizowanie imprez promujących gminę;
- utrzymywanie kontaktów w chorymi członkami stowarzyszenia
- współpraca z seniorami z Brandenburgii oraz uczestnictwo w Polsko – Niemieckiej Akademii Seniorów.
 
3. Polski Związek Wędkarski, Koło nr 1 w Rzepinie
ul. Sienkiewicza 20, 69-110 Rzepin
Prezes: Mariusz Słowik
Cele statutowe:
- organizowanie i promowanie wędkarstwa, rekreacji i sportu wędkarskiego;
- działania na rzecz ochrony przyrody i kształtowanie etyki wędkarskiej;
- organizacja imprez i zawodów wędkarskich, gminnych i powiatowych;
- zarybianie rzek i jezior, prowadzona racjonalna gospodarka zarybieniowa;
- ochrona wód przez Społeczną Straż Rybacką;
- coroczne sprzątanie akwenów wodnych;
- liczne konkursy dla wędkarzy i ich rodzin;
- prowadzone różnych klasyfikacji dotyczących sportu wędkarskiego.
 
4. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Koło Terenowe w Rzepinie
ul. Słubicka 3, 69-110 Rzepin
Prezes: Stanisław Pastuszak
Cele statutowe:
- działalnie na rzecz poprawy sytuacji prawnej, ekonomicznej i zdrowotnej osób chorych na cukrzycę;
- inspirowanie zmian w systemie prawnym, mającym na celu ułatwienie chorym na cukrzycę dostępu do leczenia i rehabilitacji;
- działania na rzecz promocji zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom;
- wspieranie rozwoju edukacji diabetologicznej wśród chorych i całego społeczeństwa;
- działania na rzecz integracji środowiska diabetyków.
 
5. Parafialny Zespół Caritas w Rzepinie przy Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
Plac Kościelny 4, 69-110 Rzepin
Przewodniczący: ks. Stanisław Wencel
Cele statutowe:
- działalność charytatywna, humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka wypływającą z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonanie;
- organizowanie dla dzieci: wycieczek, koloni letnich, zabaw choinkowych z Mikołajem, festynów z okazji Dnia Dziecka.
- zakup żywności dla rodzin, opału na zimę, refundacja opłat za energię elektryczną, lekarstw, turnusów rehabilitacyjnych;
- prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej, pomoc rodzinom wielodzietnym, samotnym matkom i ojcom, niepełnosprawnym, chorym, bezdomnym, bezrobotnym, itp.
 
6. Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Oddz. w Rzepinie
Cele statutowe:
 - kształtowanie aktywnych postaw w działaniu dla dobra Ojczyzny i tworzenie warunków do współpracy środowisk kombatanckich w imię nadrzędnych interesów narodu i państwa;
- otaczanie opieką członków Związku i pozostałych po nich wdów i wdowców, zwłaszcza w zakresie spraw socjalnych i zdrowotnych;
- popularyzowanie i utrwalanie w pamięci społecznej dziejów walk niepodległościowych oraz udział w procesie wychowania młodzieży w duchu
patriotyzmu i obywatelskiego oddania Ojczyźnie;
- dbanie o patriotyczną i obywatelską postawę swych członków, utrzymywanie więzi koleżeńskich, samopomoc oraz wzajemną życzliwość;
- działanie na rzecz otaczania opieką miejsc pamięci narodowej;
 
7. Związek Inwalidów Wojennych Oddz. w Rzepinie
Cele statutowe:
- obrona uprawnień inwalidów wojennych, wojskowych, osób represjonowanych oraz członków ich rodzin;
- podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia członkom godnych warunków życia i ochrony zdrowia,
- upowszechnianie w społeczeństwie patriotycznych tradycji walk narodu polskiego o wolność, niepodległość i suwerenność kraju oraz wiedzy o poniesionych w tej walce ofiarach.
 
8. Koło Związku Sybiraków w Rzepinie
ul. Kilińskiego 55, 69-110 Rzepin
Prezes: Antoni Ratowt
Cele statutowe:
- reprezentowanie i obrona interesów swoich członków, a zwłaszcza uzyskiwanie dla nich praw, takich jak: odszkodowania, renty, emerytury, uprawnienia zdrowotne, kombatanckie itp.
- roztaczanie opieki nad inwalidami i członkami rodzin po zmarłych i poległych Sybirakach.
- upamiętnianie losów zesłańców polskich i opieka nad ich grobami.
- przeciwstawianie się wszelkim przejawom totalitaryzmu, nietolerancji, będących zagrożeniem wolności człowieka i jego godności.
- współpraca z organizacjami o podobnych celach, również z tymi, które mają siedziby poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
- popularyzacja i upowszechnianie wartości patriotycznych i obywatelskich oraz poszanowanie kultury, tradycji narodowych i ogólnoludzkich.
 
 
10.Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego, Hufiec ZHP Słubice, 6 Drużyna Harcerska „Dziki” z Rzepina
Hufiec Słubice im. Lubuskiej Brygady WOP, ul. Piłsudskiego 4, 69-100 Słubice
Komendatka Hufca ZHP Słubice: Agnieszka Raźna
Cele statutowe:
- prowadzenie całorocznej działalności wychowawczej, edukacyjnej oraz oświatowej wśród dzieci młodzieży, z wykorzystaniem harcerskiej metody wychowawczej;
- stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju młodego człowieka w wielu płaszczyznach – intelektualnej, społecznej, a także fizycznej i duchowej;
- kształtowanie osobowości młodego człowieka na prawego i odpowiedzialnego obywatela, przy jednoczesnym poszanowaniu jego prawa do wolności, godności i własnych przekonań;
- upowszechnianie i promowanie w społeczeństwie takich wartości jak: wolność, prawda, sprawiedliwość, demokracja, samorządność, równouprawnienie, tolerancja i przyjaźń;
- stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad wszelkimi podziałami;
- upowszechnianie wiedzy o otaczającym nas świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu, kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą.
 
11. Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Rzepinie, ul. Wojska Polskiego 30, 69-110 Rzepin
Prezes Zarządu: Ewa Winiarczyk
Cele statutowe:
- wspieranie działalności i zadań statutowych szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Rzepinie;
- aktywizowanie i organizacja środowisk absolwentów, rozwijanie kontaktów, wymiana doświadczeń;
- tworzenie warunków do nawiązywania i utrzymywania więzi między absolwentami oraz wspieranie ich w trudnych sytuacjach życiowych poprzez różne formy pomocy;
- podejmowanie działań integrujących uczniów szkoły ze środowiskiem lokalnym;
- kultywowanie pamięci i tradycji szkoły.
Wtyczka Facebook